เลขาสมอ.เยี่ยมหมู่บ้านอุตฯสร้างสรรค์ทุ่งประดู่ เอสเอสไอร่วมสนับสนุนเพิ่มมูลค่าให้ทุนชุมชน

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) พร้อมคณะผู้บริหาร(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม นายนาวา จันทรสุรคน กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (เอสเอสไอ) ร่วมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) บ้านทุ่งประดู่ ต.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาประยุกต์ต่อยอดให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ ฐานกิจกรรมห่มทรายคลายเครียด นับว่าเป็นเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านทุ่งประดู่ รวมถึงกิจกรรมนวดแผนไทย กิจกรรมเรียนรู้โรงสีข้าวและปลูกข้าวแบบผสมผสานและเยี่ยมชมสวนมะพร้าวลุงบูรณ์ ทั้งนี้ทางคณะได้ร่วมรับประทานอาหารเมนูพื้นบ้านของบ้านทุ่งประดู่อีกด้วย ทั้งนี้หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) บ้านทุ่งประดู่ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมสนับสนุนโดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หมายถึง หมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ของสินค้าที่ระลึกจากชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างรากฐานชุมชนให้แกร่งมาจาก “ข้างใน” พัฒนาก้าวสู่ชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยมีธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในแทบทุกมิติ ทั้งด้านสินค้าและการบริการ ในแนวคิดการดำเนินงาน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน