กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดทวนความรู้ GAT/PAT หนุนเยาวชนบางสะพานก้าวสู่มหาวิทยาลัย

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “กลุ่มเหล็กสหวิริยา เติมความฝัน ปันความรู้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นำวิทยากรพิเศษ สอนทบทวนความรู้ทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน