ฅนเหล็กมินิมาราธอน 12 ครั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้ว 29 ล้านบาท

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) องค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019 (ครั้งที่ 12) มอบเงินรายได้จากการจัดงาน 2.3 ล้านบาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานให้ 20 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพรายได้ และการศึกษาอย่างทัดเทียม ทั้งนี้ มีลูกค้า คู่ค้าองค์กรธุรกิจเข้าร่วม 149 บริษัท และมีพนักงานและประชาชน ร่วมสนับสนุน จำนวน 1,659 คน

จากการจัดงานทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นยอดเงินสะสมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรวม 29 ล้านบาท ณ สเตเดียมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา