แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

1

วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อให้ผู้ขายทุกรายที่ทำการซื้อขายผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ให้บรรจุในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List-AVL) เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายได้
1.2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน จัดกลุ่ม และทบทวนรายชื่อผู้ขาย ที่ได้รับการบรรจุในทะเบียนผู้ขาย
1.3. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ขายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ขายของบริษัทฯ เป็นผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

2

หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขายรายใหม่

2.1. ผู้ขายรายใหม่ หมายถึง ผู้ขายที่ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริท
2.2. ผู้ขายรายเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
กรณีที่ผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด ยกเว้น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ถือว่าผู้ขายรายนั้นเป็นผู้ขายรายเดิมซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ขายไว้แล้ว
กรณีที่ผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีให้ผู้ขายรายนั้นจัดส่งหนังสือตอบรับการโอนเงินใหม่

3

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ขาย
ผู้ขายทุกรายต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

3.1. ใบสมัครผู้ขาย (Vendor Application Form)
ผู้ขาย ทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร (Vendor Application Form) และลงนามโดยผู้มีอำนาจตาม หนังสือรับรองที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

4

เอกสารประกอบใบสมัครผู้ขาย
บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบุคคลธรรมดาในประเทศ)

บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.09 หรือ ภพ.01 (กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร)
 • หากเป็นผู้ขายที่อยู่ในเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายสถานประกอบการพร้อมป้ายชื่อ (ถ้ามี)

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.09 หรือ ภพ.01 (กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ
 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 •  รูปถ่ายสถานประกอบการพร้อมป้ายชื่อ (ถ้ามี)
 •  สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ยังมีผลบังคับใช้ หากระบุในใบสมัครว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
 •  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ
 •  สำเนาหนังสืองบการเงิน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ
 •  สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบต่าง ๆ ที่ยังมีผลบังคับใช้ (ถ้ามี) เช่น ISO 9001, ISO 14001 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 •  สมุดแจ้งรายการสินค้า (Catalogue) (ถ้ามี)

นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ

 •  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Company Profile) หรือ รายงานประจำปี (Annual Report) ปีล่าสุด (ถ้ามี)

5

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List – AVL)

5.1. ผู้ขายส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่กำหนดตามข้อ 4 ส่งให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
5.2 เจ้าหน้าที่จัดซื้อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารที่ได้รับทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบการเป็นผู้ขายที่ไม่เข้าข่ายขัดผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท ส่งให้คณะทำงานคัดเลือกผู้ขายเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขายพิจารณา และส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
5.3 หลังจากใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว สำนักจัดซื้อกลุ่มจะบันทึกชื่อผู้ขายรายนั้นในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List – AVL) และสามารถทำการซื้อขายกับผู้ขายรายดังกล่าวให้กับทุกหน่วยงานในบริษัทได้