ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นาย วิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นาย กิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
หน่วยธุรกิจวิศวกรรม

นาย ณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

นาย สมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สำนักกลยุทธ์องค์กรกลุ่ม
หน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ
หน่วยธุรกิจทางทะเล

นาย นาวา จันทนสุรคน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจ

นาย จิร โชตินุชิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สำนักจัดซื้อกลุ่ม
สำนักกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม
สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม
หน่วยธุรกิจพลังงาน

นาย ยงยุทธ มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นาย ทินกร ผดุงวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิศวกรรมวัสดุกลุ่ม

นาย มนินทร์ อินทร์พรหม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

นาย ปีเตอร์ รอว์สัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักพัฒนาองค์กรกลุ่ม

นาย วีระวิทย์ ดุละลัมพะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
สำนักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นาย สุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
ผู้จัดการทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัท

นางสาว ปัทมวรรณ บุญทั่ง
ผู้จัดการทั่วไป สำนักตรวจสอบภายในกลุ่ม

นาย เชาวรัตน์ จั่นประดับ
ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย

นาย เฉลิม บุญเทียบ
ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย

นาย สมเดช โชควานิชย์พงษ์
ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเหล็กปลายน้ำ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย

นาย รวิ คำดวงดาว
ผู้จัดการทั่วไป สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย

นาย พงษ์ระพี สพานแก้ว
ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจวิศวกรรม บจก. เวสท์โคสท์เอนจิเนียริ่ง

นาย สาธิต โกศินานนท์
ผู้จัดการทั่วไป สำนักการเงินและบัญชีกลุ่ม บมจ. บางสะพานบาร์มิล

นาย สุชาติ พลายศิริ
ผู้จัดการทั่วไป สำนักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม บจก. เหล็กแผ่นเคลือบไทย

นาย สุรพงษ์ จุรีรัตนา
ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน

นาย วรุตม์ ถาวรประสิทธิ์
ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน

นาย ภาณุวัฒน์ ฉิมคล้าย
ผู้จัดการทั่วไป สำนักเทคโนโลยีกลุ่ม

นาย มงคล สุขไพบูลย์
ผู้จัดการทั่วไป สำนักเทคโนโลยีกลุ่ม
ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจวิศวกรรม

นาย คมเนตร ประดิษฐ์พงษ์
ผู้จัดการทั่วไป สำนักสถาปัตยกรรมโรงงานกลุ่ม

นาย แหลมฉาน ลิขิตกำจร
ผู้จัดการทั่วไป สำนักเทคโนโลยีเหล็กกลุ่ม

นาย สมศักดิ์ พิฆเนศวร
ผู้จัดการทั่วไป สำนักพลังงานและสิ่งแวดล้อมกลุ่ม

นาย ปรีชา โคมทองชูสกุล
ผู้จัดการทั่วไป สำนักเทคโนโลยีเครื่องกล ของไหลและไฟฟ้ากลุ่ม

นาย รัชฏ จิรโชติกำจร
ผู้จัดการทั่วไป สำนักเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติกลุ่ม

นาย อำนาจ กุลโลหะมงคล
ผู้จัดการอาวุโส สำนักกลยุทธ์โครงการกลุ่ม

นาย จิรภัทร ปัทมสุวรรณ
ผู้จัดการทั่วไป สำนักกฎหมายกลุ่ม

นาย กิตติคม พูลสมบัติ
ผู้จัดการทั่วไป สำนักรัฐกิจสัมพันธ์กลุ่ม

นาย เอกชัย ตรีทานยุทธ
ผู้จัดการทั่วไป สำนักกลยุทธ์องค์กรกลุ่ม

นาย ไพบูลย์ เกตุภักดีกุล
ผู้จัดการทั่วไป สำนักการเงินวิสาหกิจกลุ่ม
ผู้จัดการทั่วไป ด้านการเงิน

นางสาว กมลา กัลยาคุณ
ผู้จัดการทั่วไป สำนักกำกับการเงินและบัญชีกลุ่ม

นาย เมธี รัตนสุนทร
ผู้จัดการทั่วไป สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม

นางสาว ภรภัทร นันทรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลุ่ม

นางสาว สุริยา ดวงมณี
ผู้จัดการทั่วไป สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
รักษาการหัวหน้า สำนักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม

นาย ผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม

นาง ศศิธร พิริยกิจ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม

นาย วิชิต กงภูเวช
ผู้จัดการทั่วไป สำนักประสานราชการท้องถิ่นกลุ่ม

นางสาว จันทนา วงษ์วานิช
ผู้จัดการทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ (กรุงเทพฯ)
รักษาการหัวหน้า สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นาย เฉลิม อังกาทิพย์
ผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจการค้าในประเทศ

นาย นเรศ กรุดพันธ์
ผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง

นาย ณภัทร ภาณุพิชิต
ผู้จัดการทั่วไป ด้านนวัตกรรม

นาย ณัฐพล สุทธิธรรม
ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาธุรกิจเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

นาย พีระภัทร์ ท้วมบำรุง
ผู้จัดการทั่วไป ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและจัดหาวัตถุดิบ

นาย ทนงศักดิ์ แข่งขัน
ผู้จัดการทั่วไป ด้านซ่อมบำรุง

นาย วีระพงศ์ อินทสาขา
ผู้จัดการทั่วไป ด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ

นาย ฑิฆัมพร สุนทรศัพท์
วิศวกรเชี่ยวชาญอาวุโส
รักษาการหัวหน้า สำนักควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ