คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกมล จันทิมา
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนาวา จันทนสุรคน
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์
กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการบริษัท