บอร์ดSSIอนุมัติแต่งตั้ง “นาวา จันทนสุรคน” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  ของนายวิน วิริยประไพกิจ   มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และอนุมัติแต่งตั้งให้นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส หัวหน้าสายธุรกิจ  ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) คนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและธุรกิจภายใต้ SSI Operating Company โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  

นายนาวา จันทนสุรคน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการค้า ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์บริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจต่างๆเป็นอย่างดี

อนึ่ง นายวิน วิริยประไพกิจ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานคณะกรรมการจัดการ โดยมีบทบาทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยธุรกิจต่างๆและสำนักงานกลุ่ม ตามกลยุทธ์องค์กรในการสร้างธุรกิจใหม่ เสริมธุรกิจเดิม และเติมทุนทางธุรกิจให้เกิดผลกำไรอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มบริษัท