โรงเรียนบางสะพานแผนพัฒนาคว้าทุน 1.2 ล้านบาท กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน รุ่น 3

โรงเรียนบางสะพานแผนพัฒนาคว้าทุน 1.2 ล้านบาท กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน รุ่น 3

คณะกรรมการโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 (สพป.ปข.1) พิจารณาตัดสินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี หลังสถานศึกษาในเขตอำเภอบางสะพานผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 9 แห่ง โดยโรงเรียนบางสะพานได้รับเลือกให้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่องจากเครือสหวิริยาภายใต้ “โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2557 (รุ่นที่ 3)” มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นจำนวน 3 งวด ตามสัดส่วน 50:25:25 ซึ่งจะมีการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานทุกปีการศึกษา ตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอำเภอบางสะพานสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาบนวิถีแห่งความยั่งยืน