แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

1 วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อให้ผู้ขายทุกรายที่ทำการซื้อขายผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ให้บรรจุในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List-AVL) เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายได้
1.2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน จัดกลุ่ม และทบทวนรายชื่อผู้ขาย ที่ได้รับการบรรจุในทะเบียนผู้ขาย
1.3. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ขายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ขายของบริษัทฯ เป็นผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

2 หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขายรายใหม่

2.1. ผู้ขายรายใหม่ หมายถึง ผู้ขายที่ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริท
2.2. ผู้ขายรายเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
กรณีที่ผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด ยกเว้น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ถือว่าผู้ขายรายนั้นเป็นผู้ขายรายเดิมซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ขายไว้แล้ว
กรณีที่ผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีให้ผู้ขายรายนั้นจัดส่งหนังสือตอบรับการโอนเงินใหม่

3 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ขาย
ผู้ขายทุกรายต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

3.1. ใบสมัครผู้ขาย (Vendor Application Form)
ผู้ขาย ทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร (Vendor Application Form) และลงนามโดยผู้มีอำนาจตาม หนังสือรับรองที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

4 เอกสารประกอบใบสมัครผู้ขาย
บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ

5 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List - AVL)

5.1. ผู้ขายส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่กำหนดตามข้อ 4 ส่งให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
5.2 เจ้าหน้าที่จัดซื้อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารที่ได้รับทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบการเป็นผู้ขายที่ไม่เข้าข่ายขัดผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท ส่งให้คณะทำงานคัดเลือกผู้ขายเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขายพิจารณา และส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
5.3 หลังจากใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว สำนักจัดซื้อกลุ่มจะบันทึกชื่อผู้ขายรายนั้นในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List - AVL) และสามารถทำการซื้อขายกับผู้ขายรายดังกล่าวให้กับทุกหน่วยงานในบริษัทได้