Sahaviriya Steel Industries PLC

คู่มือเอกลักษณ์องค์กร

-

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

2017 CSR Report

 


2016 CSR Report

2016 CSR Report

2015 CSR Report

2015 CSR Report

2014 CSR Report

2014 CSR Report

2013 CSR Report

2013 CSR Report

2012 CSR Report

2012 CSR Report

2011 CSR Report

2011 CSR Report

2010 CSR Report

2010 CSR Report

2009 CSR Report

2009 CSR Report

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

 


รายงานประจำปี 2559

ar2016

รายงานประจำปี 2558

ar2015

รายงานประจำปี 2557

ar2014

รายงานประจำปี 2556

ar2013

รายงานประจำปี 2555

ar2012

รายงานประจำปี 2554

ar2011

รายงานประจำปี 2553

AR2010

รายงานประจำปี 2552

ar2009

รายงานประจำปี 2551

ar2008

รายงานประจำปี 2550

ar2007

รายงานประจำปี 2549

ar2006

รายงานประจำปี 2548

ar2005

รายงานประจำปี 2547

ar2004

รายงานประจำปี 2546

ar2003

รายงานประจำปี 2545

ar2002

Publications(T)

TEA

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น แก่ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เป็นผู้แทนบริษัทในการรับมอบ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่องค์กรและผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน

 

10SSI Beach Clean Up 2018

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง โรงเรียน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม รีสอร์ทบริเวณชายหาดแม่รำพึง และจิตอาสาชาวบางสะพาน ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อโครงการ "เอสเอสไอรักษ์ชายหาด" เป็นปีที่ 10 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลก ลดพลาสติก" เพื่อสร้างการตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และช่วยลดปริมาณขยะ โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะตลอดแนวชายหาดแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะชายหาด ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน เป็นประธานฯ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 995 คน สามารถเก็บขยะได้จำนวน 2,290 กิโลกรัมในปีนี้

volunteer-bandonsamran-school

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการจิตอาสาพนักงาน “กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา” นำโดย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา โรงเรียนบ้านดอนสำราญ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน โดยกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย การทาสีอาคารและรั้วโรงเรียน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ โดยมี นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสา

SSI Signs Sponsorship Agreement

นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Title Sponsor) การจัดการแข่งขัน “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2561” (Sahaviriya Bangkok Triathlon 2018) ร่วมกับดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการจัดงาน และผู้แทนมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรายได้จากการจัดงานนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร  ทั้งนี้ การแข่งขัน Sahaviriya Bangkok Triathlon 2018 จะมีขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณสะพานพระราม 8

เอสเอสไอสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

1-SSI Supports Sufficiency Economy in School Project at Ban Tung Chueak School

 

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน ให้กับนายจงรักษ์ วัตรสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดี  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนด้านโภชนาการ และสร้างรายได้ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งนักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้”พัฒนาเยาวชนบางสะพานก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

1-SSI Group Arranged Fulfill the Dream and Share Knowledge Project

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้” เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา เสริมความรู้ทางวิชาการครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม) พัฒนาทักษะความสามารถเชิงวิชาการให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 368 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา
 

มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการ SSI for Young Engineers ปี 1

1-SSI-for-Young-Engineers-ป-1-

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ เรื่องเหล็กจำนวน 7 ทุน ทุนละ10,000 บาท ภายใต้โครงการ "Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers Program 2017" ให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านการเข้ารอบ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อผลักดันนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นวิศวกร ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ให้มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้โครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง และส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย โครงการ SSI for Young Engineers จะดำเนินการมอบทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,000 บาท และทำการตัดสินรางวัลผลชนะเลิศมอบเงินจำนวน 20,000บาท แก่งานวิจัยที่ยอดเยี่ยม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน

เอสเอสไอจัด"อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย" ครั้งที่ 12

แนะแนวเยาวสู่เส้นทางอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมเหล็ก

to-be-engineer-12

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 12 โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตอำเภอบางสะพาน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งให้แนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมในการเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมเหล็ก และยังเป็นการกระตุ้นในการให้เยาวชนเลือกวางแผนการศึกษา เพื่อที่จะสามารถกลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดโครงการ

เอสเอสไอรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 2560

A2

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2)โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลดังกล่าวกระทรวงพัฒนาสังคมฯจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการเนื่อง เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้ประเด็นหลัก "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม ที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

10 ปี “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ยอดสนับสนุนรวม 24ล้านบาท
ปี 2560 มอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.38 ล้านบาท

10th Kon-lek Mini Marathon 2017-Article

 ผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) ร่วมมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2017 (ครั้งที่ 10) ให้แก่ 21 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2,380,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย แก่ มูลนิธิ หน่วยงานดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 21 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและ สามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ จำนวนกว่า 1,400 คน ณ สวนลุมพินี เมื่อเร็วๆนี้

กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนมีรายได้จากการจัด 10 ครั้ง รวม 24 ล้านบาท และมีเป้าหมายการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระดมทุนสะสมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้ถึง 100 ล้านบาท

ใส่ใจโลก-ใส่ใจบ้านของเรา
เอสเอสไอ–ชุมชนทำความสะอาดหาดแม่รำพึงวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

SSI-Beach Clean-Up 2017-1

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง จำนวน 815 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ “เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) โดยร่วมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึงเป็นระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชายหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
 
ในปี 2560 นี้ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้อ“ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” โดยกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นคุณค่าความงาม และความสำคัญของธรรมชาติ  ซึ่งเราต้องร่วมมือกันดูแลรักษาโลกนี้ให้น่าอยู่สืบไป

เอสเอสไอร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

SSI co-hosts merit-making ceremonies dedicated to the late King Bhumibol Adulyadej-1

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล  โดยมี นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ  นายสมชาย สกุลสุรรัตน์  นายกมล จันทิมา  นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการ นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษา  รวมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

เอสเอสไอจัดประชุมแผนธุรกิจปี 2560 'Stronger SSI’

Stronger SSI Annul Business Plan

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดประชุมแผนธุรกิจประจำปีกลุ่มเอสเอสไอภายใต้แนวคิด 'Stronger SSI' การประชุมดังกล่าวนอกจากจะมีการเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่คือ "บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น" และพันธกิจใหม่ "สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน" แล้ว คณะผู้บริหารแต่ละสายงานยังได้นำเสนอแผนงานธุรกิจสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการจัดการและผู้บริหารเข้าร่วม 180 คน การประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมปัตตาเวีย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เอสเอสไอรับรางวัล “EIA Monitoring Awards 2016”

SSI EIA Monitoring Awards 2016

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต (ซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัล "EIA Monitoring Awards 2016" จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขวา) ในโอกาสที่โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเอสเอสไอที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ซึ่งนับเป็นครั้งที่สามของโรงงานเอสเอสไอที่ได้รับรางวัลดังกล่าว พิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

เอสเอสไอรับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

HRH Princess

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่ นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ ในฐานะองค์กรได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเมอรัล เมื่อเร็วๆนี้

ร่วมยินดีเอสเอสไอรับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2559

Outstanding Employment

พ.อ.สุรวุฒิ ชุติวิทย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (เอสเอสไอ)  ในฐานะที่ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2559  จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปี ณ ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.