Sahaviriya Steel Industries PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

SSI Group ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          วันที่ 17 มีนาคม 2563 กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งทีมดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน และคุมไว้สังเกต ในระดับอำเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2 ด้าน คือ มาตรการภายในองค์กร อาทิ จัดตั้งศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักสาธารณสุข โดยกำหนดให้พนักงาน ผู้มาติดต่อต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานหรือโรงงาน จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อพนักงาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อรถรับส่งพนักงานและสำนักงาน เป็นต้น
          นอกเหนือจากนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังมีมาตรการส่งเสริมภายนอก อาทิ ร่วมสนับสนุนการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิตหน้ากากผ้าสำหรับใช้ทดแทนและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งหาแนวทางในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นต้น
          ทั้งนี้ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้จัดประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อ.บางสะพานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง รองผู้อำนวยการสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี ผู้อำนวยการ รพ.บางสะพาน สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน ผู้แทน ผกก.สภ.บางสะพาน ผกก.สภ.ธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเหล็กสหวิริยา อสม. ตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 150 คน ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน
          โดยได้ชี้แจงรายละเอียดมาตรการ ดังนี้
          1. แจ้งมาตรการระยะเร่งด่วนฯ และสั่งการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ ตามประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 1
          2. แจ้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพิ่มเติม อันได้แก่ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และเน้นย้ำการสแกนเข้มค้นหาผู้เดินทางมาจาก/กลับมาจาก ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศและ ประเทศที่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่อง 11 ประเทศ
          3. ชี้แจงการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางสะพานในการจัดการดูแลหากพบผู้ป่วย และแนวทางจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีพบผู้ป่วยจำนวนมากกว่าความสามารถในการให้บริการ
          4. กำชับการจัดอบรมและรายงานผลการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชน กศน. และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตามห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมเร่งการทำแผนแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวนประมาณ 63,000 ชิ้นให้ถึงมือประชาชนในพื้นที่โดยด่วน
          5. เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรคและการป้องกันตนเองที่ถูกต้องไปยังสาธารณชน ห้างร้าน สถานประกอบการ โรงแรม โดยผ่านผู้นำท้องที่ และอสม. เป็นแกนหลัก
          6. ณ วันที่ 17 มี.ค.63 อ.บางสะพาน ไม่มีผู้ถูกกักตัวในบ้าน (home quarantine) ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำพื้นที่ในกรณีพบผู้ป่วย

กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ 340 ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่ 26

2019- 2019-education-fund

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 259 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนังงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 77 ทุน และทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา สำหรับเยาวชนที่มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 340 ทุน รวมมูลค่า 735,000 บาท เพื่อสนับสนุนโอกาสการศึกษาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา เมื่อเร็วๆนี้

"กลุ่มเหล็กสหวิริยา" ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจวบฯ มอบเงินสนับสนุนจัดริ้วขบวนอำเภอบางสะพาน งาน"มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2563"

2020-Donation Parade

 

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดย นายจิร โชตินุชิต ประธานคณะกรรมการนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และคณะผู้บริหารบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดริ้วขบวนรถอำเภอบางสะพานในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2563” จำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของอำเภอบางสะพานโดยมีนายเลิศยศ แย้มพลาย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน เมื่อเร็วๆนี้

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต่อยอดพัฒนาเครือข่าย โครงการกองทุนสหวิริยาฯ จัดโครงการค่ายติวเข้ม วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย ก่อนสอบ O-NET

2020-Tutor-O-NET

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางสาวนฤมล นวลวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม SSI ผู้แทนบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายติวเข้ม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ของโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนในโครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน รุ่นที่ 6โดยมีโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนกำเนิดนพคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วม จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย โรงเรียนบ้านดอนสง่า และโรงเรียนมัธยมนพคุณ ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 195 คน และคณะครู จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน

 

ฅนเหล็กมินิมาราธอน 12 ครั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้ว 29 ล้านบาท

2019-Minimarathon2019

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) องค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019 (ครั้งที่ 12) มอบเงินรายได้จากการจัดงาน 2.3 ล้านบาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานให้ 20 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพรายได้ และการศึกษาอย่างทัดเทียม ทั้งนี้ มีลูกค้า คู่ค้าองค์กรธุรกิจเข้าร่วม 149 บริษัท และมีพนักงานและประชาชน ร่วมสนับสนุน จำนวน 1,659 คน

จากการจัดงานทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นยอดเงินสะสมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรวม 29 ล้านบาท ณ สเตเดียมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

เอสเอสไอ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว

Hopital

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำโดยนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

กลุ่มเอสเอสไอจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

photo-king 10

กลุ่มเอสเอสไอ นำโดย นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันนี้กลุ่มโรงงานเอสเอสไอที่บางสะพานได้ร่วมกันแปรอักษรเทิดพระเกียรติ และกลุ่มธุรกิจต่างๆของเอสเอสไอได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.