Sahaviriya Steel Industries PLC

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

เอสเอสไอสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

1-SSI Supports Sufficiency Economy in School Project at Ban Tung Chueak School

 

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อความยั่งยืน ให้กับนายจงรักษ์ วัตรสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดี  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนด้านโภชนาการ และสร้างรายได้ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งนักเรียนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้”พัฒนาเยาวชนบางสะพานก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

1-SSI Group Arranged Fulfill the Dream and Share Knowledge Project

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้” เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา เสริมความรู้ทางวิชาการครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม) พัฒนาทักษะความสามารถเชิงวิชาการให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 368 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา
 

มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการ SSI for Young Engineers ปี 1

1-SSI-for-Young-Engineers-ป-1-

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ เรื่องเหล็กจำนวน 7 ทุน ทุนละ10,000 บาท ภายใต้โครงการ "Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers Program 2017" ให้แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านการเข้ารอบ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อผลักดันนิสิตนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นวิศวกร ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ให้มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในด้านการใช้โครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้าง และส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย โครงการ SSI for Young Engineers จะดำเนินการมอบทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 10,000 บาท และทำการตัดสินรางวัลผลชนะเลิศมอบเงินจำนวน 20,000บาท แก่งานวิจัยที่ยอดเยี่ยม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน

เอสเอสไอจัด"อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย" ครั้งที่ 12

แนะแนวเยาวสู่เส้นทางอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมเหล็ก

to-be-engineer-12

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 12 โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตอำเภอบางสะพาน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งให้แนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมในการเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมเหล็ก และยังเป็นการกระตุ้นในการให้เยาวชนเลือกวางแผนการศึกษา เพื่อที่จะสามารถกลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดโครงการ

เอสเอสไอรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 2560

A2

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2)โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลดังกล่าวกระทรวงพัฒนาสังคมฯจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านคนพิการเนื่อง เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้ประเด็นหลัก "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม ที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

10 ปี “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ยอดสนับสนุนรวม 24ล้านบาท
ปี 2560 มอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.38 ล้านบาท

10th Kon-lek Mini Marathon 2017-Article

 ผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) ร่วมมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2017 (ครั้งที่ 10) ให้แก่ 21 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2,380,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย แก่ มูลนิธิ หน่วยงานดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 21 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและ สามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ จำนวนกว่า 1,400 คน ณ สวนลุมพินี เมื่อเร็วๆนี้

กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนมีรายได้จากการจัด 10 ครั้ง รวม 24 ล้านบาท และมีเป้าหมายการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระดมทุนสะสมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้ถึง 100 ล้านบาท

ใส่ใจโลก-ใส่ใจบ้านของเรา
เอสเอสไอ–ชุมชนทำความสะอาดหาดแม่รำพึงวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

SSI-Beach Clean-Up 2017-1

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง จำนวน 815 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ “เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) โดยร่วมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึงเป็นระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชายหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
 
ในปี 2560 นี้ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้อ“ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” โดยกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นคุณค่าความงาม และความสำคัญของธรรมชาติ  ซึ่งเราต้องร่วมมือกันดูแลรักษาโลกนี้ให้น่าอยู่สืบไป

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.