Sahaviriya Steel Industries PLC

กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ 340 ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่ 26

2019- 2019-education-fund

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 22 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 259 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนังงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 77 ทุน และทุนการศึกษาเอสเอสไออาสา สำหรับเยาวชนที่มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุน รวมทั้งสิ้น 340 ทุน รวมมูลค่า 735,000 บาท เพื่อสนับสนุนโอกาสการศึกษาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งสร้างโอกาสการศึกษา มอบ 340 ทุนเยาวชนบางสะพานปีที่ 26

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.