Sahaviriya Steel Industries PLC

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้”พัฒนาเยาวชนบางสะพานก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

1-SSI Group Arranged Fulfill the Dream and Share Knowledge Project

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้” เตรียมความพร้อมเยาวชนบางสะพาน ก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา เสริมความรู้ทางวิชาการครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิทย์-คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม) พัฒนาทักษะความสามารถเชิงวิชาการให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 368 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา
 

ข่าวสารข้อมูลองค์กร

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้”พัฒนาเยาวชนบางสะพานก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.