Sahaviriya Steel Industries PLC

เอสเอสไอจัด"อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย" ครั้งที่ 12

แนะแนวเยาวสู่เส้นทางอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมเหล็ก

to-be-engineer-12

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 12 โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในเขตอำเภอบางสะพาน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอสเอสไอ และกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งให้แนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมในการเป็นวิศวกรในอุตสาหกรรมเหล็ก และยังเป็นการกระตุ้นในการให้เยาวชนเลือกวางแผนการศึกษา เพื่อที่จะสามารถกลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นของตนเองต่อไปในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดโครงการ

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร เอสเอสไอจัด”อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย” ครั้งที่ 12 แนะแนวเยาวสู่เส้นทางอาชีพวิศวกรอุตสาหกรรมเหล็ก

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.