Sahaviriya Steel Industries PLC

ร่วมยินดีเอสเอสไอรับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2559

Outstanding Employment

พ.อ.สุรวุฒิ ชุติวิทย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (เอสเอสไอ)  ในฐานะที่ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2559  จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปี ณ ห้องประชุมสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร ร่วมยินดีเอสเอสไอรับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2559

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.