Sahaviriya Steel Industries PLC

เอสเอสไอ มอบแปลงผักไฮโดรโปนิกส์แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล

hydroponic vegetable greenhouse

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics System) ให้แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล โดยมีนางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งพนักงานเอสเอสอาสา ร่วมแร่งร่วมใจกันในการก่อสร้างโรงเรือน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางธุรกิจ ได้บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษผ่านโครงการอาหารกลางวัน ผลผลิตส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายให้กับ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร เอสเอสไอ มอบแปลงผักไฮโดรโปนิกส์แก่โรงเรียนบ้านทองมงคล

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.