Sahaviriya Steel Industries PLC

history

ปี 2549

เมษายน
  •  ใบรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004 
พฤษภาคม
  •  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ (ครั้งที่6 )
กรกฎาคม
  •  ได้รับรางวัล SET Awards 2006 : Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ในฐานะบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
กันยายน
  •  ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2549 
สิงหาคม
  •  รับมอบมาตรฐานรับรอง CE หรือ Conformite European Mark จาก Mr. Steve Naylor รองกรรมการผู้จัดการ LRQA South East Asia, India and Australia เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมเหล็กไทย
  •  รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2549 ประเภทการจัดการพลังงาน

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.