Sahaviriya Steel Industries PLC

ceo message

สารจากประธานกรรมการ

สวัสดีครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจสละเวลาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทาง ที่จะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจตลอดจนข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับที่บริษัทของเรา อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่า เหล็กเป็นโลหะสำคัญที่มีคุณค่าเอนกอนันต์มาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันเหล็กได้ทวีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ทุกๆประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมเหล็ก โดยมีการคิดค้น ปรับปรุง ให้เหล็กก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศของตน

สำหรับประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างจริงจังในปี 2531 โดยรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจการเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นเคลือบ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรม ที่มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย

ในปี 2533 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก อันเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของประเทศที่จะเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการเหล็กภายในประเทศที่นับวันจะทวีสูงขึ้น อันสามารถทดแทนการนำเข้าและลดการเสียเปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท

เอสเอสไอเป็นบริษัทของคนไทยและเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนแห่งแรกในประเทศไทย เป็น 1 ใน 13 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลเพื่อเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของชาติ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมเหล็กไทยและเป็นเพียงบทเริ่มต้นของเอสเอสไอเท่านั้น ในเว็บไซต์ของเรานี้ยังมีรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมและน่าติดตามอีกมากมาย เช่น ความเป็นมาของบริษัท, ปรัชญาใน การดำเนินธุรกิจ, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม, จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ, หลักบรรษัทภิบาล, รายละเอียด ผลิตภัณฑ์, กระบวนการผลิตและเครื่องจักร, ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค, ความสำเร็จ ต่างๆ, การสมัครงาน, ข่าวสารจากบริษัท, ข้อมูลการลงทุน เป็นต้น

"ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันระหว่างบริษัทกับทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานี้ จะช่วยให้การทำงานและการสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเราน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้มากพอสมควร บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป"  

 

รู้จักเอสเอสไอ สารจากประธานกรรมการ

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.